Podział majątku

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA W ZAKRESIE PODZIAŁU MAJĄTKU

ADWOKAT OD PODZIAŁU MAJĄTKU

Oferuję Państwu fachową pomoc prawną z zakresu spraw o podział majątku wspólnego.
W momencie zawarcia małżeństwa z mocy ustawy powstaje między małżonkami wspólność majątkowa, tzw. wspólność ustawowa. Małżonkowie mogą przez umowę majątkową małżeńską wspólność tę rozszerzyć, ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

W czasie trwania wspólności majątkowej nie ma jakiejkolwiek możliwości podziału majątku. Ponadto żaden z małżonków nie ma prawa rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w tym majątku lub w poszczególnych przedmiotach do niego należących.
Jakikolwiek podział majątku wspólnego, czy to umowny, czy może sądowy, możliwy jest dopiero od chwili ustania wspólności.

USTANIE WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ, JAK I UMOWENJ NASTĘPUJE W CHWILI:

– orzeczenia rozwodu,
– orzeczenia separacji,
– śmierci jednego lub obojga z małżonków,
– ogłoszenia upadłości jednego z małżonków,
– orzeczenia ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków
– ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd z chwilą oznaczoną w wyroku.

Pierwszym elementem zmierzającym do podziału majątku wspólnego jest zawsze złożenie wniosku o podział majątku wspólnego do Sądu Rejonowego, który jest właściwy ze względu na miejsce położenia majątku. Natomiast w przypadku w którym wspólność ustała w chwili śmierci jednego z małżonków przedmiotowy wniosek złożyć należy do sądu spadku – sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.
W postępowaniu o podział majątku wspólnego sąd rozstrzyga ponadto kwestie dotyczące żądania ustalenia nierównych udziałów małżonków w przedmiotowym majątku.

Sąd Rejonowy zajmuje się również kwestiami wydatków oraz nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty i odwrotnie, oraz jaka ich część podlega zwrotowi.
Moja kancelaria doradzi Państwu na każdym etapie podziału majątku wspólnego (umownego albo sądowego), prowadząc negocjacje ze stroną przeciwną, a w przypadku braku jakichkolwiek chęci przez stronę przeciwną polubownego załatwienia przedmiotowej kwestii reprezentując Państwa interesy przed sądem.

Pozostałe usługi

Prawo karne

więcej

Prawo cywilne

więcej

Podział majątku

więcej

Prawo pracy

więcej

Alimenty

więcej

Sprawy rozwodowe

więcej

Prawo spadkowe

więcej

Prawo rodzinne

więcej

Prawo administracyjne

więcej

Porady i usługi prawne

więcej

Ochrona zwierząt

więcej

Odszkodowania

więcej

Sprawy z zakresu ustawy o broni i amunicji

więcej

Potrzebujesz pomocy prawnej.
Zadzwoń lub skontaktuj się z nami.
KONTAKT