Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez?

Rozwód z winą czy bez? Niewątpliwie, jeżeli zadajesz sobie to pytanie, stoisz przed dokonaniem ważnego wyboru. Choć rozwód jest trudnym i skomplikowanym procesem, niekiedy lepiej jest się na niego zdecydować, niż tkwić w nieszczęśliwym małżeństwie. W poniższym artykule znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania związane rozwodem. Jeśli z kolei jest Ci potrzebny adwokat rozwodowy – Opole, który pomoże Ci przejść cały proces w możliwie bezproblemowy sposób i w krótkim czasie, zapraszamy do umówienia się na poradę prawną.

 

Co to jest rozwód i kiedy sąd orzeka rozwód?

Rozwód oznacza rozwiązanie wyrokiem sądowym związku małżeńskiego. Aby do tego doszło konieczne jest wystąpienie tzw. pozytywnych przesłanek rozwodowych, przy jednoczesnym nieziszczeniu się negatywnych przesłanek rozwodowych.

 

Pozytywne przesłanki rozwodowe

Są one zawarte w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w myśl których – rozwód jest dopuszczalny tylko i wyłącznie wówczas, gdy  pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia (art. 56 § 1 KRiO).

 

W praktyce, często pada pytanie – co to jest rozkład pożycia małżeńskiego?

Pożycie małżeńskie obejmuje prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego oraz utrzymywanie stosunków cielesnych przez małżonków, połączonych ścisłym węzłem uczuciowym. W tym kontekście, poprzez poprzez „rozkład pożycia małżeńskiego” rozumieć należy sytuację, w której przestała istnieć co najmniej jedna z wymienionych, zasadniczych elementów związku małżeńskiego: uczuciowa, fizyczna oraz gospodarcza. Ważne jest, aby zjawisko to miał charakter trwały.

 

Tu z kolei, zasadne będzie zapytać – co to jest trwały rozkład pożycia małżeńskiego?
Otóż trwały, oznacza, iż nie rokuje on szans na zmianę wyżej opisanego stanu rzeczy, co oczywiście każdorazowo ocenia sąd, orzekający w danej sprawie.

 

Jakie są negatywne przesłanki rozwodowe?

Sąd rodzinny nie może orzec rozwodu, gdy zaistnieją tzw. negatywne przesłanki rozwodowe, a więc gdy przeciwko rozwiązaniu małżeństwa przemawiają:

1) dobro wspólnych małoletnich dzieci współmałżonków,

2) zasady współżycia społecznego,

3) fakt, iż z żądaniem orzeczenia rozwodu wystąpił małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia (art. 56 § 2 oraz § 3 KRiO).

 

Rozwód – formalności

W przypadku, gdy współmałżonkowie dojdą do wniosku, iż ich związek nie ma szans przetrwać, w związku z czym podejmą decyzję o rozwodzie, wówczas niezbędne jest wytoczenie w tym przedmiocie powództwa, a więc wniesienie pozwu. Krok ten spowoduje uruchomienie sądowej procedury rozwodowej.

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy o rozwód jest zawsze Sąd Okręgowy – Wydział Cywilny Rodzinny.

Co do zasady, pozew rozwodowy należy złożyć w tym Sądzie Okręgowym, w którego okręgu, będącym jego obszarem działania, współmałżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeżeli ten warunek, nie jest spełniony, wówczas, wyłącznie właściwy w sprawie rozwodowej jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i ta podstawa nie zachodzi – sąd miejsca zamieszkania powoda.

 

Podkreślić trzeba, że pozew o rozwód powinien zostać złożony w dwóch egzemplarzach wraz z wszelkimi niezbędnymi załącznikami.

 

Wspomnieć też należy, że wysokość opłaty od pozwu wynosi 600 zł (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

 

Wyrok rozwodowy

Zgodnie z zapisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – wydając wyrok rozwodowy, sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jedynie na ich zgodne żądanie, może on zaniechać orzekania o winie, co rodzi skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy (art. 57 KRiO).

 

W  świetle powyższego, stwierdzić trzeba, iż sąd wydając wyrok rozwodowy i orzekając o winie, ma możliwość:

1) uznać winę obojga małżonków,

2) uznać brak winy obojga małżonków,

3) uznać winę jednego z małżonków.

Może on też, jak wskazano powyżej, w ogóle odstąpić od orzekania o winie z tytułu rozkładu pożycia małżeńskiego.

 

Jednocześnie wskazać trzeba, że kwestia winy może być rozstrzygana tylko w wyroku rozwodowym, a tym samym, jeśli nie zawierał on tego elementu, wówczas nie jest dopuszczalne występowanie o to w innym, odrębnym procesie.

 

Zdaniem Sądu Najwyższego – „skuteczne zgłoszenie w sprawie o rozwód żądania zaniechania orzekania o winie obojga małżonków, wyłącza dopuszczalność dowodzenia winy pozostałego przy życiu małżonka w procesie wytoczonym na podstawie art. 940 KC, tj. w trybie wyłączenia małżonka od dziedziczenia” (uchwała z dnia 2 lipca 1985 r., III CZP 39/85, OSNCP 1986, nr 5, poz. 68).

 

Jakie są przesłanki uznania przez sąd winy za rozkład pożycia?

Kwestia ta stała się przedmiotem wielu orzeczeń sądowych, które w sposób bardzo obszerny
i dokładny wskazały ich treść oraz naturę.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2004 r. (IV CK 406/02, LEX nr 529700) „Za zawinione, na gruncie przepisów rozwodowych, uznaje się działania lub zaniechania małżonka będące wyrazem jego woli, które stanowią naruszenie obowiązków wynikających z przepisów prawa małżeńskiego lub zasad współżycia społecznego
i prowadzą do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia
. Nie jest przy tym konieczne, dla przypisania małżonkowi winy, objęcie jego zamiarem spowodowania, poprzez określone działania lub zaniechania, rozkładu pożycia prowadzącego w ostatecznym rezultacie do rozwodu. Wystarczy możliwość przewidywania znaczenia i skutków takiego działania lub zaniechania. Możliwość przypisania małżonkowi winy w rozkładzie pożycia jest wyłączona w razie jego niepoczytalności, a także w wypadku przemijających nawet zakłóceń psychicznych, jeżeli w tych stanach dopuścił się on działania lub zaniechania, które doprowadziło do powstania zupełnego i trwałego rozkładu pożycia”

 

Z kolei, w myśl wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2000 r. (V CKN 323/00, LEX nr 52485) „Warto jednak podkreślić, że art. 57 §1 KRiO nie wprowadza rozróżnienia stopnia winy małżonków. Podstawą przyjęcia winy małżonka jest ustalenie, że jego zachowanie przyczyniło się do powstania lub pogłębienia rozkładu, obojętne natomiast ze stanowiska oceny winy jest to, w jakim stopniu każde z małżonków przyczyniło się do tego. Nierówny stopień winy małżonków nie stanowi przeszkody do uznania ich współwinnymi rozkładu pożycia. Małżonek, który zawinił powstanie jednej z wielu przyczyn rozkładu, musi być uznany za współwinnego, chociażby drugi małżonek dopuścił się wielu i to cięższych przewinień”.

 

Podkreślenia wymaga fakt, iż w orzecznictwie sądowym utrwalił się katalog najczęstszych zachowań, których charakter, uzasadnia przypisanie winy za rozkład pożycia małżeńskiego, a mianowicie: zdrada, skrajna nielojalność wobec współmałżonka, przemoc, uzależnienie od alkoholu, opuszczenie rodziny, nieuzasadniona odmowa utrzymywania współżycia fizycznego, marginalizowanie współmałżonka czy wreszcie alienowanie się od niego.

 

Jaka jest różnica między rozwodem z orzekaniem o winie a bez orzekania o winie?

Różnice pomiędzy rozwodem z orzekaniem o winie a bez orzekania o winie, sprowadzają się do trzech rzeczy:

1) ukształtowania przez sąd obowiązku alimentacyjnego,

2) wyłączenia dziedziczenia,

3) czasu trwania procesu rozwodowego,

 

Obowiązek alimentacyjny

Najważniejszą różnicą pomiędzy między rozwodem z orzekaniem o winie a bez orzekania o winie, jest sposób ukształtowania przez sąd rodzinny obowiązku alimentacyjnego przysługującego od jednego z byłych współmałżonków na rzecz drugiego. Jego istotą jest dostarczanie uprawnionemu przez zobowiązanego środków utrzymania.

 

Zgodnie z zapisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na jego żądanie może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku (art. 60 § 2 KRiO).

 

W myśl wyroku Sądu Rejonowego w Tczewie (IIIRC 200/18) „Ustawa nie definiuje pojęcia „istotnego pogorszenia sytuacji materialnej”. Przyjmuje się jednak, iż musi zostać udowodnione, że po rozwodzie małżonek uprawniony będzie miał sytuację materialną gorszą niż w małżeństwie, oraz, że to pogorszenie ma charakter istotny, czyli odczuwalny Nie oznacza to jednak aż niedostatku, czyli uprawniony może zaspokajać swoje usprawiedliwione potrzeby, a nawet potrzeby wyższego rzędu i to na poziomie wyższym niż przeciętny w społeczeństwie, ale jednocześnie na poziomie niższym niż dotychczas w małżeństwie”.

 

„Usprawiedliwionymi potrzebami” natomiast, nazywamy takie, których zaspokajanie jest niezbędne dla prowadzenia życia na normalnym, przeciętnym poziomie, przy czym ma on być odpowiedni dla stanu zdrowia i wieku uprawnionego.

 

Tymczasem, jeśli sąd odstępuje od orzekania w procesie rozwodowym o winie, wówczas obowiązek alimentacyjny kształtuje się inaczej. W takim bowiem przypadku, każdy z byłych współmałżonków, który znajdzie się w stanie niedostatku, jest uprawniony do żądania od drugiego z nich świadczeń alimentacyjnych, przy czym ich zakres wyznacza się w granicach odpowiadających usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego (art. 60 § 1 KRiO).

 

Podkreślić trzeba, iż w taki sam sposób kształtuje się obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy sąd uznał, iż oboje byli współmałżonkowie ponoszą winę za rozkład pożycia małżeńskiego.

 

Jak stanowi wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2000 r. (I CKN 1187/99 – niepubl.) „w niedostatku pozostaje nie tylko taki uprawniony, który nie dysponuje żadnymi środkami utrzymania, ale także taki, którego usprawiedliwione potrzeby nie są w pełni zaspokojone”.

 

Przypomnieć trzeba również, iż:

 • obowiązek jednego małżonka do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu małżeństwa wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka,
 • obowiązek alimentacyjny wygasa w razie zawarcia przez uprawnionego małżonka nowego małżeństwa,
 • w przypadku, gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, wówczas obowiązek alimentacyjny wygasa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, dokona jego przedłużenia (art. 60 § 3 KRiO).

 

Za wyjątkowe okoliczności, uznać należy „występujące zarówno po stronie uprawnionego, jak i zobowiązanego. Może być to zatem znaczne pogorszenie sytuacji małżonka uprawnionego, który z tego względu potrzebuje większych środków, aby zapewnić sobie normalny byt w przypadku związanym z art. 60 § 1 KRiO, a także mogą być to okoliczności polegające przykładowo na znacznym zwiększeniu możliwości majątkowych zobowiązanego. Małżonek uprawniony może domagać się w takiej sytuacji większych środków, gdy zachodzą przesłanki z art. 60 § 2 KRiO (uchwała Sądu Najwyższego  z dnia 16 kwietnia 1975 r. (III CZP 22/75, OSNC 1976/3/36).

 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 września 2015 r. (II CNP 60/15), stwierdził, że przepis o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu „nie ma zastosowania w stosunku do małżonka, który został uznany za winnego rozkładu pożycia chociażby razem z drugim małżonkiem”, a tym samym ma on charakter bezterminowy.

 

Wyłączenie dziedziczenia

Małżonek uznany za winnego rozkładu pożycia, może zostać wyłączony od dziedziczenia po swoim współmałżonku.

Zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego – małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione, przy czym następuje to na mocy orzeczenia sądu. Takiego wyłączenia może żądać każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem.

Dodać trzeba, że termin do wytoczenia powództwa w tym przedmiocie wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, nie więcej jednak niż jeden rok od otwarcia spadku (art. 940 § 1 KC).

 

Czas trwania procesu rozwodowego

Ile trwa postępowanie rozwodowe? Na tak postawione pytanie trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie, ponieważ wszystko zależy od okoliczności danej sprawy, a także od zakresu żądań, jaki nawzajem postawiły sobie strony, np. czy zażądały podziału majątku wspólnego. Oczywiście, znaczenie ma także, czy pozwy rozwodowe zawierały wnioski o uznanie współmałżonka za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, gdyż w takim wypadku sąd będzie zmuszony przeprowadzić drobiazgowe postępowanie dowodowe. Na ogół łączy się to z przesłuchiwaniem świadków, przeprowadzaniem dowodów z dokumentów itp., co znacząco wydłuża czas trwania procesu.

 

Najlepszy prawnik w sprawie rozwodowej – Opole

W procesie rozwodowym bardzo ważna może się okazać pomoc sprawdzonego prawnika, który przeprowadzi Cię przez proces rozwodowy możliwie szybko i bezboleśnie. Adwokat do spraw rozwodowych Opole zadba o to, aby odpowiednio sporządzić pisma procesowe, dotrzymać wymaganych terminów, a w razie potrzeby zawsze będzie służył Ci adekwatną do sytuacji poradą, bazując na całym swoim doświadczeniem. Jeżeli wyszukujesz w internetowej wyszukiwarce hasła: „sprawy rodzinne – pomoc prawna – Opole” –  pamiętaj o tym, aby zdecydować się na pomoc prawnika, który zadba o Twoje sprawy, jak o swoje własne i podejdzie do Twojej sprawy w pełni indywidualnie.
Jeżeli potrzebujesz porady w tej kwestii, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

adw. Paweł Mehl

Upadłość konsumencka 2021r. – praktyczne wyjaśnienia

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA 2021 – PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIE

 

Upadłość konsumencka jest procedurą sądową mającą na celu oddłużenie osób, które wpadły w spiralę zadłużenia, przestały radzić sobie ze spłatą wymagalnych zobowiązań lub też nie mają  możliwości jednoczesnego pokrywania podstawowych kosztów utrzymania siebie oraz rodziny.

Nowelizacja przepisów prawa upadłościowego, która weszła w życie 24 marca 2020 r. dała możliwość tysiącom Polaków skorzystać z możliwości rozpoczęcia nowego życia, bez dotychczasowego bagażu długów. Czego dokładnie dotyczą przepisy prawa upadłościowego oraz czy są one w istocie jedyną alternatywą dla dłużników?
Jak przebiegać będzie ogłoszenie upadłości konsumenckiej w 2021 r.? W Poniższym artykule postaram się pokrótce opisać przedmiotową materię.

 

ODDŁUŻENIE – CAŁOŚĆ, BĄDŹ CZĘŚĆ ZADŁUŻENIA

Procedura upadłościowa umożliwia oddłużenie z całości, bądź części zadłużenia niewypłacalnego dłużnika, którego dochód nie pozwala na spłacenie zaciągniętych zobowiązań, natomiast rosnące odsetki nie dają jakiejkolwiek podstawy sądzić,
iż miałoby się to zmienić w przyszłości.

Podkreślić jednak należy, iż upadłość może dotyczyć jedynie zadłużenia powstałego przed jej ogłoszeniem. Do przyczyn powstania zadłużenia zaliczyć można zarówno utratę pracy, chorobę, jak i niezależne od nas przypadki – w aktualnej sytuacji będzie to niewątpliwie pandemia COVID-19 i jej następstwa.

Tym samym jeżeli znaleźliście się Państwo w sytuacji, w której brak jest jakichkolwiek możliwości wyjścia z finansowych tarapatów, utraciliście płynność finansową, a zarobki ledwo starczają na codzienną egzystencję – nie wspominając o jakiejkolwiek spłacie powstałego zadłużenia – warto zastanowić się nad wdrożeniem procesu upadłościowego.

 

DLACZEGO WYBRAĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ?

Wielokrotnie spotykałem się z opiniami, że lepiej cicho siedzieć, gdyż może wierzyciele dadzą spokój, albo „jakoś to będzie”, „może uda mi się przerwać spiralę zadłużenia…”– tylko, że takie „zaklinanie rzeczywistości” zawsze kończy się w pierwszej kolejności setkami telefonów od firm windykacyjnych oraz stertami makulatury wskazującej na stale rosnące zadłużenie (o odsetkach rosnących w astronomicznej wysokości nie wspominając) , a kończy egzekucją komorniczą…

W tym miejscu zawsze odpowiadam , że upadłość konsumencka pozwoli na zamknięcie pętli zadłużenia, przekreślenie błędnych decyzji finansowych oraz da szansę na nowy start, nowe życie…w szczególności, kiedy większość naszego wynagrodzenia, emerytury zabierana była przez komornika, firmy windykacyjne…

 

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – WNIOSEK

Sam wniosek dotyczący upadłości konsumenckiej może zrobić każdy, jednakże profesjonalnie skonstruowany przez specjalizującego się w upadłości adwokata jest punktem od którego powinno się wyjść.

Równocześnie należy pamiętać, iż odrzucenie wniosku dotyczącego ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez Sąd może skończyć się negatywnie dla dłużnika – utratą szansy na oddłużenie, aż na 10 lat!

W związku z powyższym w pierwszej kolejności nie realizuję obietnic, kiedy nie jestem pewien, iż doprowadzi to do realnej poprawy Państwa życia. Zawsze staram się dogłębnie zbadać sytuację dłużnika, wychwycić mocne argumenty na potwierdzenie jego tragicznej sytuacji oraz wykazać związek przyczynowo skutkowy pomiędzy jego dotychczasowym życiem, a zadłużeniem. Tylko w ten sposób jest możliwe stworzenie prawidłowego wniosku, który zostanie pozytywnie rozpatrzony przez Sąd.

Należy mieć na uwadze, że sąd po przeprowadzeniu rozprawy zdecyduje jaka część długów może zostać umorzona!

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej odbywa się w wydziale gospodarczym sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. Opłata sądowa od wniosku wynosi 30 zł.

 

KONSEKWENCJE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI – SYNDYK

Wraz z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej związana jest utrata przez dłużnika – konsumenta prawa do zarządzania własnym majątkiem. Od tej chwili upadły ma obowiązek przekazać syndykowi (swoisty nadzorca) swój majątek oraz złożyć stosowne informacje dotyczące posiadanego mienia. Majątek dłużnika staje się tzw. masą upadłościową, która jest przeznaczana w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz spłatę zadłużeń.

W sytuacji, gdy doszło do ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez jednego
z małżonków, automatycznie dochodzi do powstania rozdzielności majątkowej między małżonkami

Jeżeli sąd orzekający w sprawie dojdzie do przekonania, że dłużnik może ogłosić upadłość jedynie części własnego zadłużenia, a resztę niebagatelnie będzie musiał spłacać, sąd ustali również plan spłat lub nakaże sprzedać mienie konsumenta! W takim przypadku konieczne będzie oddanie auta, mieszkania, czy różnych sprzętów na rzecz spłaty zobowiązania.

Na względzie należy mieć zatem, że upadłość konsumencka nie wiążę się z całkowitym umorzeniem długów. Co więcej, nierzadko jest to proces skomplikowany i żmudny. Nie powinno być to zatem pierwsze rozwiązanie, jakie przyjdzie Ci do głowy, gdy na horyzoncie pojawią się problemy finansowe.

Jeżeli macie Państwo pytania związane ze swoimi problemami finansowymi zapraszam do kontaktu.

adw. Paweł Mehl

 

 UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA OPOLE

 

bbbbbbbbbbb

Prawo
spadkowe

Prawo spadkowe

JEDNA Z GŁÓWNYCH SPECJALNOŚCI NASZYCH ADWOKATÓW TO: PRAWO SPADKOWE – OPOLE. PROWADZIMY SPRAWY TAKIE JAK STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU, DZIAŁU SPADKU CZY O ZACHOWEK.

 

Paweł Mehl – kancelaria adwokacka Opole. Nasz zespół składa się z  doświadczonych adwokatów, którzy na co dzień specjalizują się  w jednym z ważniejszych obszarów prawa cywilnego, jakim niewątpliwie jest prawo spadkowe. Każdy z klientów traktowany jest indywidualnie, gdyż zdajemy sobie sprawę z faktu, że prawo spadkowe dotyka niezwykle delikatnej sfery życia prywatnego każdego człowieka.

 

W Kancelarii doradzamy Państwu w zakresie prawa spadkowego w kwestiach takich jak między innymi:

– pomoc w wyborze formy rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci (Kancelaria współpracuje na co dzień z Kancelarią notarialną, której specjaliści pomogą w sporządzeniu prawidłowego testamentu),

– stwierdzenie nabycia spadku,

– sprawy o zachowek,

– dział spadku,

– sprawy odnoszące się do stwierdzenia nieważności testamentu lub jego poszczególnych zapisów,

–  odrzucenie spadku,

– sprawy o wydziedziczenie, niegodności dziedziczenia,

– sprawy o uchylenie się od skutków prawnych dotyczących niezachowania terminu do odrzucenia spadku.

 

ZAKRES DZIAŁANIA : ADWOKAT – PRAWO SPADKOWE OPOLE

Kancelaria podejmuje się prowadzenia w Państwa interesie spraw z zakresu prawa spadkowego, które wiążą się z nabyciem spadku na podstawie ustawy tj. dziedziczenie ustawowe, jak i na podstawie testamentu tj. dziedziczenie testamentowe.

W każdym przypadku możecie Państwo liczyć na kompleksowe sprawdzenie całego kręgu spadkobierców, którzy zostali wyznaczeni przez spadkodawcę. Równocześnie możecie Państwo powierzyć nam również sprawy dotyczące wszelkich obowiązków majątkowych, których podmiotem praw był spadkodawca.

W sytuacji dotyczącej przyjęcia spadku kierując się jedynie Państwa interesem pomożemy ocenić sytuację majątkową spadkobiercy oraz oszacować wysokość długów spadkowych pozostawionych przez spadkodawcę.

Zakres naszej pomocy obejmuje również sporządzanie umowy o dział spadku oraz reprezentacja Państwa w samym postępowaniu sądowym dotyczącym podziału spadku.

 

Kancelaria Adwokacka Paweł Mehl oferuje również swoją pomoc oraz doradztwo najbliższym zmarłego w kwestiach związanych z zachowkiem wobec spadkobierców powołanych do dziedziczenia.

 

Z uwagi na fakt, iż samo postępowanie dotyczące stwierdzenia nabycia spadku należy do postępowania nieprocesowego, Kancelaria pomoże Państwu sporządzić wniosek dotyczący stwierdzenia nabycia spadku. Powyższy wniosek kierowany jest do sądu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy. Sąd ten po przeprowadzeniu rozprawy wydaje stosowne postanowienie odnośnie stwierdzenia nabycia spadku. Nasz Adwokat Opole, Prawnik Opole przeprowadzi również czynności zmierzające do uzyskania notarialnego poświadczenia dziedziczenia.

 

ADWOKAT OD SPRAW SPADKOWYCH OPOLE 

Kancelaria Adwokat Opole Paweł Mehl, wspiera również Państwa w zakresie spraw dotyczących nabycia lub odrzucenia spadku. W głównej mierze przyjęcie spadku następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli przed notariuszem, tudzież przed sądem w trakcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Polski ustawodawca dał dwie możliwości nabycia spadku tj. poprzez przyjęcie wprost oraz przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W pierwszym w/w przypadku pomagamy w procesie decyzyjnym, w tym również wskazując na możliwą odpowiedzialność za długi spadkodawcy (również te przekraczające wartość spadku). W drugim ze wspomnianych przypadków przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza doradzamy w zakresie odpowiedzialności spadkobiercy ograniczonej do wartości przypadającej na niego wartości spadku.

W przypadku decyzji o odrzuceniu spadku, Adwokat Opole, świadczy również swoje usługi w zakresie szeroko pojętego doradztwa dotyczącego sytuacji w których to dążymy do uniknięcia odpowiedzialności za długi spadkodawcy.

Możecie być Państwo pewni, iż Nasza Kancelaria sprosta Państwa oczekiwaniom.

Zapraszamy do kontaktu,

adw. Paweł Mehl

Jazda po alkoholu – konsekwencje

Jazda po alkoholu – jakie są konsekwencje?

Co grozi za jazdę po alkoholu?

Polski ustawodawca w kwestii jazdy po alkoholu nie daje nikomu żadnej taryfy ulgowej. Od stężenia alkoholu we krwi zależy czy dana osoba popełnia wykroczenie, czy może już przestępstwo.

W poniższym wpisie postaram się wyjaśnić konsekwencje prawne związane z jazdą pod wpływem alkoholu, ale i pokazać, iż istnieją sytuacje w których można wybronić się od utraty prawa jazda powyżej 1 roku – co w konsekwencji skutkuje powtórnym egzaminem, którego raczej na pewno nie uda nam się zdać za pierwszym razem.

 

Spis treści:

 • Ilość promili we krwi – różnica między stanem po użyciu alkoholu a stanem nietrzeźwości
 • Konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu
 • Jazda po alkoholu a recydywa
 • Jazda pod wpływem alkoholu a ubezpieczenie auta

 

Promile we krwi – stan po użyciu alkoholu i stan nietrzeźwości

Polska rzeczywistość pokazuje, że większość kierowców po zatrzymaniu przez policję za jazdę na „podwójnym gazie” nie kryje zdziwienia z uwagi na wskazania alkomatów – wielokrotnie funkcjonariusze słyszą powtarzane jak mantrę stwierdzenia, iż doszło do spożycia alkoholu, ale miało to miejsce wiele godzin wcześniej. Ponadto wskazują, że nigdy nie przypuszczaliby, iż po takim czasie alkomat może coś wykazać.

 

Spożycie alkoholu a jazda samochodem

Na terenie Polski limity spożycia alkoholu są niskie – zaczynają się od 0,2 promila alkoholu we krwi, co w konsekwencji oznacza spożycie jednego piwa, by przekroczyć dozwolony przepisami limit i dostać łatkę jazdy w stanie nietrzeźwości.

 

W Polsce rozróżniamy dwa stany „po spożyciu”:

 • stan po użyciu alkoholu – zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila (0,1-0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza),
 • stan nietrzeźwości – zawartość alkoholu we krwi jest powyżej 0,5 promila (powyżej 0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza).

 

Kiedy można wsiąść za kierownicę po wypiciu alkoholu?

Liczba promili we krwi uzależniona jest w głównej mierze od alkoholu który spożywamy, jego ilości oraz upływu czasu od spożycia. Duże znaczenie w tym zakresie ma również nasz wiek, waga oraz sam metabolizm – w tym miejscu pragnę przestrzec przed przeszukiwaniem Internetu celem uzyskania informacji z różnych programów oraz tabel odnośnie możliwości kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu w odniesieniu do czasu, który upłynął. Tego typu wynalazki raczej nam nie pomogą, a na pewno podczas kontroli drogowej skończą się dla nas odebraniem prawa jazdy oraz dalszymi konsekwencjami prawnymi.

 

Jazda pod wpływem alkoholu – konsekwencje

Sankcje karne za jazdę na „podwójnym gazie” zależą od ilości stężenia alkoholu we krwi. Problemy zaczynają się już od stanu po spożyciu alkoholu, gdyż mamy wtedy do czynienia z wykroczeniem spenalizowanym w art. 87 Kodeksu Wykroczeń, za który ustawodawca przewiduje następujące sankcje:

– 10 punktów karnych,

– grzywna od 50 do 5000 zł lub areszt do 30 dni,

– zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat

W Polsce nietrzeźwy kierowca traktowany jest jako przestępca, a czyn jakiego się dopuścił prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu może skończyć się więzieniem.

Konsekwencją prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości będzie w tym przypadku:

– 10 punktów karnych,

– grzywna – uzależniona od dochodów delikwenta,

– obligatoryjna sankcja na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej zaczynająca się do kwoty 5000 zł,

– kara pozbawienia wolności do lat 2,

– zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata

 

Jazda pod wpływem alkoholu a RECYDYWA

Jazda na „podwójnym gazie” będzie niosła za sobą większe konsekwencje, w sytuacji kiedy kierowca miał już w przeszłości podobny incydent i nie wyciągnął z niego należytych wniosków. Recydywiści, którzy zostali ponownie złapani na jeździe pod wpływem alkoholu będą zobligowani do zapłaty kary w wysokości 10 tyś. zł. Dodatkowo będzie im grozić kara 5 lat pozbawienia wolności.

W przypadku, gdyby doszło do spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu, kara więzienia wynieść może nawet 12 lat.

Z powyższym zatrzymaniem po raz kolejny wiąże się utrata prawa jazdy – nawet dożywotnio – oraz dodatkowe sankcje, o których to tak jak i rozmiarze kary zadecyduje sąd.

 

Jazda pod wpływem alkoholu a ubezpieczenie auta

Konsekwencją jazdy pod wpływem alkoholu będzie również brak odpowiedzialności ubezpieczyciela – ani OC ani OC nie będzie miało zastosowanie w przypadku kiedy pijany kierowca spowoduje wypadek, tudzież ktoś poniesie obrażenia.

W tym miejscu należy podkreślić, że wystarczy jedynie 0,2 promila alkoholu we krwi, by ubezpieczyciel był zwolniony od odpowiedzialności – tym samym lepiej trzymać się starej jak świat maksymy „piłeś, nie jedź!”.

 

Na marginesie podnieść należy, iż każdy ubezpieczyciel w OWU posiada zastrzeżenie na wypadek jazdy pod wpływem alkoholu, które to wyłącza jego odpowiedzialność…

 

W sytuacji, kiedy inne osoby zostaną poszkodowane w skutek jazdy pod wpływem alkoholu ubezpieczyciel pokryje szkody, a następnie stosownie do art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych zwróci się dokierowcy z żądaniem zwrotu wypłaconych środków pieniężnych dla poszkodowanych.

 

Podsumowując:

–  jazda pod wpływem alkoholu traktowana jest jako wykroczenie lub przestępstwo – sankcje karne zaczynają się od grzywny i punktów karnych, ale mogą się w najgorszym przypadku skończyć na utracie prawa jazdy oraz karze pozbawienia wolności,

–  kary za jazdę po wpływem alkoholu uzależnione są od zawartości alkoholu we krwi – od granicy 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi mamy wykroczenie, natomiast zawartość alkoholu przekraczająca 0,5 promila oznacza przestępstwo,

– recydywiści w jeździe „na bani” kończą z grzywną 10 tyś zł oraz możliwością pozbawienia wolności na okres 5 lat; w przypadku spowodowania wypadku mogą liczyć nawet 12 lat więzienia,

– jazda pod wpływem alkoholu oraz spowodowanie wypadku (na osobie oraz na mieniu) pozbawia kierowcę odszkodowania z AC; w przypadku OC ubezpieczyciel pokryje straty spowodowane przez kierowcę, a następnie zażąda zwrotu wszelkich poniesionych przez siebie kosztów od kierowcy jeżdżącego „na bani”.

 

Jazda pod wpływem alkoholu – pomoc prawna

Jeśli zostałeś zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu i obawiasz się grożących Ci konsekwencji, zapraszam Cię do kontaktu. Postaram się rozwiać wszystkie Twoje wątpliwości i zrobić wszystko, aby konsekwencję za jazdę po alkoholu były jak najlżejsze.

Zapraszam do kontaktu,
adw. Paweł Mehl

 

Sprawy
rozwodowe

POSTĘPOWANIE ROZWODOWE

Rozwód należy niewątpliwie do wyjątkowo traumatycznych oraz ciężkich przeżyć,
w związku z powyższym emocje małżonków w trakcie jego są w pełni zrozumiałe.

Priorytetem, którym powinien się kierować adwokat do spraw rozwodowych winno być szybkie oraz sprawne przeprowadzenie procesu sądowego.

Pierwszym oraz jednocześnie podstawowym etapem będzie sporządzenie pozwu, czym kompleksowo zajmie się zaangażowany w sprawę profesjonalny pełnomocnik – adwokat.

Na tym etapie najważniejszym zadaniem wnoszącego o rozwód jest prawidłowe oraz precyzyjne określenie, czy orzekający w sprawie sąd winien rozstrzygnąć aspekt winy – w tym przypadku orzeczenie może zapaść w III możliwych opcjach tj. bez orzekania o winie, z orzekaniem o winie jednej tudzież obydwu stron.

 

W pozwie możemy również załączyć szereg wniosków związanych z uregulowaniem kwestii, takich jak np.

 1. Podział opieki nad dziećmi (kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska),
 2. Zobowiązania alimentacyjne (alimenty dla dziecka czy alimenty dla byłego małżonka),
 3. Aspekty majątkowe po rozwodzie (podział majątku, sprawy mieszkaniowe, eksmisja).

 

Rozwody należą do spraw, które wpływają na szereg obszarów życia, w związku z czym warto zadbać o profesjonalną pomoc prawną. Wybierając kancelarię oraz adwokata, któremu pragniemy powierzyć naszą sprawę należy pamiętać, że każdy dobry oraz profesjonalnie pełnomocnik jakim jest adwokat rozwód traktuje jako sprawę niezwykle trudną dla klienta – Nasza kancelaria adwokacka Opole dokłada wszelkich starań, by płynnie zakończyć wszelkie procedury i osiągnąć określony w trakcie współpracy cel.

Spis treści

 1. Kiedy można uzyskać rozwód?
 2. Rozkład pożycia – wątpliwości
 3. Interpretacja zasad współżycia małżeńskiego i społecznego
 4. Rozwód a dzieci
 5. Ile trwa rozwód?
 6. Ile kosztuje rozwód?
 7. Alimenty po rozwodzie
 8. Kwestie rodzicielskie a rozwód

 

Czy uzyskanie rozwodu zawsze jest możliwe? Jaki jest najlepszy adwokat od rozwodów – Opole?

Złożenie pozwu rozwodowego do sądu to niełatwa decyzja, która poprzedzona jest licznymi wątpliwościami oraz próbami ratowania związku. Wielokrotnie dochodzi również do niepokoju oraz obawy odnośnie długości postępowania przed sądem i związanej z tym konieczności zmierzenia się z trudnymi pytaniami, dotyczącymi wspólnego pożycia, wspólnej przeszłości. Jako kancelaria zajmująca się sprawami rozwodowymi w Opolu, świadczymy klientom kompleksową pomoc na wszystkich etapach współpracy  – koncentrując się szczególnie na zebraniu odpowiednich dowodów oraz przygotowaniu wyczerpującego pod względem merytorycznym pozwu.

Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że w niektórych sytuacjach sąd może odmówić orzeczenia rozwodu – nawet jeżeli dwie strony wyrażają zgodę na taki rozwój wydarzeń. Taka sytuacja może mieć miejsce w następujących przypadkach:

 1. między małżonkami nie nastąpił zupełny oraz trwały rozkład pożycia;
 2. rozwodu żąda małżonek, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za rozpad małżeństwa;
 3. rozwód byłby sprzeczny z regułami współżycia społecznego;
 4. rozwód wiązałby się z niekorzystnymi skutkami dla małoletnich dzieci.

Powyższe sytuacje często są bardzo wieloznaczne i trudno z góry założyć, jakie będzie orzeczenie sądu w konkretnym przypadku. Aby zwiększyć swoje szanse, należy więc skorzystać z pomocy doświadczonej w prawie rodzinnym i opiekuńczym kancelarii od rozwodów. W Opolu zaufanie klientów zdobył adwokat Paweł Mehl, który posiada wiedzę na temat aspektów prawnych dotyczących spraw rozwodowych, ale i również empatię oraz zrozumieniem, które okazuje wszystkim klientom.

 

Wątpliwości związane z rozkładem pożycia – adwokat od rozwodu Opole – pomoc prawna

Termin „pożycie małżeńskie” odnosi się do całokształtu relacji, które łączą małżonków. Zastanawiając się nad rozkładem pożycia, należy więc wziąć pod uwagę wszelkie kwestie związane z więziami emocjonalnymi, ale i również ekonomicznymi. Sąd orzekający w sprawie podda analizie takie aspekty jak np. obecne miejsca zamieszkania małżonków (wspólne czy oddzielne domy) oraz sposób prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego (zarządzanie budżetem, kwestie ponoszenie wspólnych wydatków et cetera). Podczas samej rozprawy należy się równocześnie spodziewać pytań dotyczących kwestii pożycia małżeńskiego, więzi fizycznych.

Sąd w swoich analizach uwzględnia również okoliczności towarzyszące – w związku z czym warto zatrudnić dobrego adwokat od rozwodów – w Opolu polecam usługi naszej kancelarii  który przedstawi sytuację małżonków w odpowiednim świetle. Jeżeli np. małżonkowie wciąż mieszkają razem tylko z uwagi na fakt, że jednej ze stron nie stać na wynajęcie własnego mieszkania, sąd mimo prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego przez małżonków – prawdopodobnie stwierdzi brak więzi gospodarczych.

Bardzo ważnym zagadnieniem jest również zweryfikowanie, czy rozkład pożycia jest trwały, czy też nadal istnieje szansa na uratowanie związku małżeńskiego. Ustanie więzi między małżonkami nie oznacza od razu, że nie można ich odbudować – dlatego też sąd będzie badał kwestię łączących strony relacji z dużą drobiazgowością.

W polskim orzecznictwie przyjęło się, iż aby rozkład więzi uznać za trwały, tj. bez perspektyw na ich ponowne nawiązanie – małżonkowie nie powinni utrzymywać ze sobą żadnych relacji (emocjonalnych, fizycznych oraz gospodarczych) od przynajmniej kilku miesięcy. Istnieją jednak sytuacje w których dobry adwokat może jednak przekonać sędziego, że dany związek małżeński można rozwiązać nawet po krótszym okresie.
Każdy, kto szuka skutecznego adwokata od spraw rozwodowych w Opolu, powinien być zadowolony z obsługi oferowanej przez naszą kancelarię.

 

Sprawa rozwodowa Opole – pomoc w interpretacji zasad współżycia małżeńskiego i społecznego

Sąd może oddalić pozew o rozwód również w przypadku, w którym o rozwiązaniu małżeństwa wnioskuje małżonek wyłącznie winny rozpadu związku. Tego typu sytuacje ze względu na swoją wielowątkowość oraz skomplikowanie wymagają szczególnej analizy, ale ich rozstrzygnięcie mimo wszystko może prowadzić do rozwiązania małżeństwa.

Jeżeli o rozwód stara się wyłącznie osoba, która dopuściła się np. zdrady czy innego zaniedbania obowiązków względem partnera, jest to sprzeczne z regułami współżycia
w małżeństwie. Rozwód można wówczas uzyskać tylko wówczas, gdy drugi małżonek wyrazi na niego zgodę. Małżeństwo zostanie również unieważnione w przypadku, gdy w ocenie sądu odmowa pozwanego będzie bezzasadna lub też będzie wynikać z nieetycznych przesłanek np. chęci zemsty na niewiernym partnerze, et cetera.
Każdego, kto ma zamiar starać się o rozwód z orzeczeniem o winie w Opolu, zapraszamy na konsultacje oraz poradę w naszej kancelarii. Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw.

Podkreślenia wymaga również fakt – który warto mieć również na uwadze – iż sąd podczas spraw rozwodowych analizuje wszystkie okoliczności w szerokim kontekście (w świetle norm obyczajowych, ale i również moralnych). Rozwód może również stać w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego np. wtedy, gdy jeden z partnerów chce unieważnić małżeństwo, gdyż druga osoba zachorowała i wymaga stałej opieki. Kolejnym przeciwwskazaniem do orzeczenia rozwodu może być również np. zaawansowany wiek małżonków – w przypadku rozwiązania związku osoba, która została pozwana nie miałaby nikogo bliskiego.

 

Najlepsza kancelaria rozwodowa Opole – pomoc podczas spraw z udziałem małoletnich dzieci

Jeżeli starający się o rozwód małżonkowie posiadają dzieci pochodzące ze związku małżeńskiego, to ich dobro dla sądu będzie zawsze najważniejsze. Sąd skupi się w głównej mierze na emocjach dziecka, przeanalizuje również wątki związane z kwestiami finansowymi. Jakość życia małoletniego nie ma prawa się pogorszyć po rozwodzie rodziców – nadal musi on posiadać takie same perspektywy związane z rozwijaniem własnych zainteresowań, pasji, tudzież zdobywaniem wymarzonego zawodu.
Najczęściej taką sposobność zapewniają małoletnim alimenty, do których to wypłacania zostaje zobligowany jeden z opiekunów. Trudniejsze oraz delikatniejsze w postępowaniu pozostają do uporządkowania aspekty dotyczące wrażliwości dziecka oraz jego gotowości na rozwód rodziców. Rozpad rodziny to niezwykle traumatyczne przeżycie dla każdego z jej członków – w szczególności dzieci – dlatego też podczas rozprawy rozwodowej często konieczna okazuje się pomoc psychologa, który to na podstawie rozmów z dzieckiem wydaje opinię dotyczącą jego stan emocjonalny, jak również identyfikuje potrzeby i oczekiwania względem obojga rodziców.

Podkreślenia wymaga również fakt, iż w większości przypadków rozwód oznacza również swoistą poprawę sytuacji w domu – dziecko przestaje być świadkiem wzajemnych oskarżeń, kłótni, a nawet przemocy – w perspektywie czasu przyniesie mu więcej korzyści aniżeli dorastanie w dysfunkcyjnej rodzinie. Ponadto podczas postępowania sąd zadba także o to, by wskutek unieważnienia małżeństwa nie ucierpiały relacje dziecka z żadnym z rodziców. Na odmowę orzeczenia rozwodu może więc wpłynąć np. chęć wejścia w kolejny związek małżeński oraz założenia nowej rodziny przez jedną ze stron. W powyższej sytuacji obawa sądu o los dziecka jest w pełni uzasadniona oraz wskazana – zarówno więzi emocjonalne, jak i wsparcie finansowe mogą ulec osłabieniu na rzecz potomstwa z nowego związku. Z doświadczenia adwokat Pawła Mehl, który reprezentował wielu klientów podczas ich rozwodów w Opolu wynika, iż oddalenie pozwu ze względu na dobro małoletniego dziecka należy jednak do rzadkości. Usystematyzowanie kwestii finansowych oraz optymalne podzielenie opieki nad dzieckiem pozwala w wystarczający sposób zaspokoić jego wszelkie podstawowe potrzeby życiowe.

 

W jaki sposób przygotować się do rozwodu? Ile trwa rozwód z orzeczeniem o winie? Opole rozwód

Przygotowanie właściwych argumentów na etapie sporządzania pozwu rozwodowego to priorytetowy etap, który może zadecydować o wyniku całej rozprawy. Podczas postępowania przed sądem istnieje możliwość zgłaszania dodatkowych dowodów, jednak zazwyczaj mają one charakter jedynie uzupełniający wcześniej ustaloną strategię. Należy również mieć na uwadze, iż rozwód bez orzekania o winie jest łatwiejszy do przeprowadzenia i zwykle mniej stresujący dla obydwu stron aniżeli rozwód
z orzeczeniem winy. Próba udowodnienia partnerowi wyłącznej winy za rozpad małżeństwa wymaga zebrania wyczerpujących dowodów, które w sposób jednoznaczny oraz niewątpliwy rozwieją wszelkie wątpliwości sądu.

W zgromadzeniu i właściwej, obiektywnej interpretacji materiału dowodowego najlepiej pomoże doświadczony prawnik – osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia profesjonalnego adwokata od rozwodów w Opolu zapraszamy na spotkanie do naszej kancelarii. Podczas pierwszych rozmów z klientami koncentrujemy się na takich aspektach jak m.in.:

 1. zebranie dokumentów potwierdzających całkowity oraz trwały rozkład pożycia małżeńskiego (klienci mogą nam dostarczyć różnego rodzaju dokumenty urzędowe oraz prywatne- wiadomości e-mail, listy, et cetera);
 2. wskazanie świadków mogących potwierdzić argumentację strony;
 3. zgromadzenie środków dowodowych w postaci zdjęć, filmów czy nagrań dźwiękowych.

 

Klienci, którzy się do nas zgłaszają często pytają również o czas trwania całego postępowania przed sądem. Sprawy o rozwody z winą w Opolu mogą trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat – wszystko zależy od stopnia złożoności oraz skomplikowania danej sytuacji, jak również zebranych dowodów. Wnioski o rozwód bez orzekania o winie zwykle są rozpatrywane szybciej – jednak rzadko kiedy następuje to na pierwszej rozprawie.

 

Ile kosztuje rozwód? Czy warto zatrudnić adwokata do sprawy rozwodowej?

Koszty rozwodowe należy podzielić na wydatki związane z opłatami sądowymi oraz z wynagrodzeniem pełnomocnika. Koszt złożenia pozwu rozwodowego wynosi 600 zł, dodatkową opłatę należy uiścić natomiast m.in. za podział majątku, zabezpieczenie kontaktów z dziećmi, czy też żądanie eksmisji małżonka. Z kolei wynagrodzenie adwokata może się różnić np. w zależności od miasta, jak również zawiłości sprawy. Szczegółowych informacji dotyczących cennika w zakresie spraw o rozwody udzielamy w kancelarii po wcześniejszym zapoznaniu się z oczekiwaniami klienta.

Wprawdzie wskutek zatrudnienia prawnika koszt rozwodu wzrasta, w większości przypadków wsparcie adwokata od spraw rozwodowych jest kluczem do pomyślnego zakończenia sprawy. Wiele osób pierwszy kontakt z sądem ma dopiero podczas spraw rozwodowych, ponadto strony postępowań rozwodowych niejednokrotnie mają trudność z obiektywną oceną sytuacji, jak również z zapanowaniem nad emocjami. Pomoc adwokata pozwoli nie tylko zredukować stres, ale w głównej mierze podejmować skuteczne oraz w pełni przemyślane kroki prawne.

 

Kto powinien starać się o alimenty po rozwodzie i jak je wyegzekwować?

Prawo rodzinne i opiekuńcze w sposób przejrzysty precyzuje, kto musi wywiązać się z obowiązku alimentacyjnego oraz kto może o alimenty wnioskować. Skupiając się wyłącznie na sprawach podstawowych, należy wskazać dwóch możliwych odbiorców: dzieci oraz byłego współmałżonka.

W trakcie trwania małżeństwa rodzice w równym stopniu są zobowiązani do utrzymania rodziny oraz zapewnienia dzieciom odpowiedniej stopy życiowej. Czynnikiem zmieniającym ten stan rzeczy są jednak najczęściej rozwody – po zakończonym postępowaniu sąd na wniosek powoda orzeka o konieczności pomocy w utrzymaniu oraz wychowaniu dziecka, które to pozostało przy drugim rodzicu. Wniosek powinien zostać merytorycznie uzasadniony (najlepiej poprzez dołączenie do pozwu dokumentacji potwierdzającej wysokość ponoszonych kosztów). Do zadań powoda należy również odpowiednie skonkretyzowanie wartości przedmiotu sporu, którą to stanowi suma alimentów z całego roku.

Sprawę o alimenty ma możliwość rozpocząć również były współmałżonek – jeśli rozwód nie został orzeczony z jego winy. W tym przypadku zarówno osoba, która znalazła się w niedostatku (brak możliwości zaspokojenia całości lub też części własnych potrzeb), jak i odczuwająca pogorszenie jakości poziomu swojego życia, winna otrzymać pomoc od byłego małżonka, którego sytuacja finansowa jest lepsza.

Profesjonalnego wsparcia w rozwiązywaniu sporów alimentacyjnych (w tym m.in. uzyskiwaniu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w przypadku uchylania się od wyroku sądu przez osobę zobowiązaną) udzieli Państwu adwokat Paweł Mehl – jako doświadczony adwokat alimenty egzekwuje sprawnie oraz skutecznie.

 

Uregulowanie kwestii rodzicielskich po rozwodzie – adwokat Opole

Sprawy dotyczące ojcostwa i uporządkowania kontaktów dzieci z rodzicami, które komplikują się np. przez rozwody, także zostały uregulowane przez prawo rodzinne i opiekuńcze. Jeżeli mężczyzna uznaje ojcostwo dziecka, nieodzowne staje się potwierdzenie tego faktu przez matkę.  Zdarzają się jednak sytuacje w których ojcostwa trzeba dochodzić w świetle prawa przed sądem. Stosowny wniosek może złożyć wówczas matka, domniemany ojciec tudzież dziecko (do ukończenia 18 roku życia), a decydującym dowodem są w tym przypadku badania DNA, które dają sądowi pewność podczas wydawania wyroku.

Ustalenie ojcostwa pociąga również za sobą szereg konsekwencji – związanych m.in. z obowiązkiem alimentacyjnym czy też uporządkowaniem kwestii obejmujących prawo do kontaktów z dziećmi.

Jeżeli poszukujecie Państwo kompleksowej obsługi prawnej w ramach sądowego ustalenia praw rodzicielskich oraz dalszego wyznaczenia obowiązków rodziców w zakresie opieki nad dzieckiem, najlepiej skorzystać z oferty kancelarii rozwodowej – odpowiednio wyspecjalizowany adwokat posiadający wiedzę z zakresu prawa rodzinnego pozwoli godnie reprezentować klienta podczas rozprawy sądowej.

Serdecznie zapraszam do kontaktu,
adw. Paweł Mehl